Ethos telling

doorDDV

Ethos telling

Voor het eerst in Nederland is een nieuwe methode toegepast om het aantal dak- en thuislozen te tellen. Deze telling, uitgevoerd in Brabant, geeft volgens onderzoekers een betrouwbaarder beeld van de omvang van dakloosheid.

Voor het eerst in Nederland is een nieuwe methode toegepast om het aantal dak- en thuislozen te tellen. De Ethos-telling, een initiatief van Kansfonds en Hogeschool Utrecht. Het werd uitgevoerd in Noordoost Brabant en geeft volgens onderzoekers en ook volgens ons een betrouwbaarder beeld dan de cijfers van het CBS. Een scherp beeld van dakloosheid is hard nodig voor gemeenten om inwoners in de knel te kunnen helpen.

In de regio rond Den Bosch en Oss hebben 96 organisaties op één dag het aantal daklozen geïnventariseerd. Daarbij gaat het niet alleen om opvanginstellingen, maar ook om organisaties die dakloze mensen ‘in beeld’ hebben, zoals buurtteams, wijkagenten, maatschappelijk werk, jeugdhulpverlening, woningcorporaties en ziekenhuizen. De resultaten werden vorige week donderdag gepresenteerd. Er werden 1.500 daklozen geteld. Onder hen zijn liefst 346 minderjarigen (23 procent) – veelal kinderen die met één ouder (of twee ouders) thuisloos zijn. Ook werden 38 dakloze 65-plussers geïnventariseerd, de oudste is 86 jaar.

Het CBS telt alleen daklozen tussen de 18 en 65 jaar die een bijstandsuitkering ontvangen en voorkomen in het register van dakloze mensen. Andere groepen, zoals mensen zonder verblijfsvergunning, worden door het statistiekbureau buiten beschouwing gelaten.

De groep daklozen in de regio blijkt zeer divers te zijn. Onder de volwassenen komen 54 nationaliteiten voor en is bijna een derde vrouw. ‘De meerderheid leeft niet op straat of in de opvang voor dakloze mensen, maar bij vrienden, familie, in een auto, garage of stacaravan’, aldus de onderzoekers. De Ethos telling geeft ook meer inzicht in de leefsituaties van daklozen op lokaal niveau: hoeveel vrouwen verblijven uit noodzaak op een camping of hoeveel jongeren slapen bij wisselende bekenden op de bank?

De onderzoekers benadrukken dat met deze methode veel meer groepen die anders ‘onzichtbaar blijven in de cijfers’ worden meegeteld. Maar ze erkennen ook dat er altijd mensen zijn die niet in beeld komen, bijvoorbeeld omdat ze bewust onder de radar willen blijven.

Ze hebben de ambitie om de nieuwe daklozentelling in heel Nederland uit te voeren. Voor de tweede Ethos telling, die komend voorjaar zal plaatsvinden, hebben zich inmiddels 55 gemeenten in zes regio’s aangemeld. Waaronder ook Amsterdam.

Over de auteur

DDV administrator