Samenwerkingsovereenkomst Straatalliantie

De Straatalliantie is een samenwerking tussen de Daklozenvakbond, BADT/Bureau straatjurist en de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG.

 

Waarom een Straatalliantie?

Onafhankelijke cliëntondersteuning en belangenbehartiging[1] hebben een belangrijke toegevoegde waarde voor de positie van dak- en thuislozen[2]. Cliëntondersteuning leidt tot een sterkere positie van de cliënt[3], zorgt voor een betere hulpvraag en sneller en beter herstel en is helaas noodzakelijk vanwege de ondoorzichtelijke processen in de hulpverlening. Cliëntondersteuning biedt daarnaast de mogelijkheid om mensen die niet voor reguliere hulpverleningstrajecten in aanmerking komen, te ondersteunen en biedt een vangnet voor de gaten in de ketens.

Ondanks een stevige hulpverlenings- en dienstverleningsstructuur vallen er in Amsterdam voortdurend mensen tussen wal en schip. Zij weten de weg niet, hebben niet het vermogen om in de complexe juridisch-bureaucratische werkelijkheid overeind te blijven, dreigen huis en haard te verliezen of hebben die al verloren en kampen met een urgent probleem. Instellingen zijn de laatste jaren steeds selectiever geworden in hun aannamebeleid, met als gevolg dat mensen geen kant meer op kunnen.

Cliëntondersteuning dient voor iedereen op vrijwillige basis beschikbaar te zijn en in een vroeg stadium aangeboden te worden. Daarbij hoort onafhankelijkheid, laagdrempeligheid, inlevingsvermogen en als basishouding de bereidheid om mensen te ondersteunen.

Wij zijn van mening dat het aanbod van kwalitatief hoogwaardige, onafhankelijke cliëntondersteuning in Amsterdam op dit moment te klein is en dat deze dient te worden uitgebreid.

De besturen van de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG, de Daklozenvakbond en BADT/Bureau straatjurist bevestigen door de ondertekening van dit document hun samenwerking onder de naam De Straatalliantie en het gezamenlijke streven naar de realisatie van Het Daklozenkantoor.

Doelstelling

Het hoofddoel van De Straatalliantie is voldoende kwalitatief hoogwaardige en onafhankelijke cliëntondersteuning voor dak- en thuislozen in Amsterdam te realiseren. We willen dat iedereen die daar profijt van kan hebben, bekend is met cliëntondersteuning en hier op laagdrempelige wijze gebruik van kan maken.

Reikwijdte van de samenwerking

De samenwerking richt zich in eerste instantie op de genoemde drie organisaties, omdat wij elkaar vinden in een gezamenlijke kijk op cliëntondersteuning. Dit sluit echter niet uit dat deze samenwerking uitgebreid kan worden met andere organisaties, die cliëntondersteuning bieden. We denken dan aan Cliëntenbelang Amsterdam, MEE en MADI. De verbinding met deze organisaties zoeken wij nadrukkelijk. De Straatalliantie wil op deze wijze functioneren als een portal voor iedereen in de doelgroep die cliëntondersteuning zoekt.

De samenwerkende partijen doen dat door:

  • Gebruik te maken van elkaars expertise

De samenwerkende partijen staan er voor open om elkaar te ondersteunen en kennis te delen.

  • Naar elkaar door te verwijzen wanneer dit in het belang van de cliënt is

De samenwerkende partijen staan er voor open om cliënten (deels of geheel) van elkaar over te nemen wanneer dat in het belang van de cliënt is. Daarbij wordt gekeken naar het profiel van de deelnemende organisaties, zoals beschreven in bijlage 1.

  • De processen van de organisaties op elkaar af te stemmen om bovenstaande mogelijk te maken

De samenwerkende partijen proberen hun administratieve processen op elkaar af te stemmen, zodat dossiers gemakkelijker overgedragen en onderling aangevuld kunnen worden.

  • Gezamenlijke bekendheid te ontwikkelen

De samenwerkende partijen ontwikkelen gezamenlijke bekendheid richting de doelgroep. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een gezamenlijke website en een folder/flyer.

  • Gezamenlijke diensten te ontwikkelen

Toekomstige cliëntondersteunende diensten, zoals een interactieve site voor digitale cliëntondersteuning, worden zoveel mogelijk in gezamenlijkheid ontwikkeld.

  • Te streven naar voldoende cliëntondersteuners in Amsterdam

De samenwerkende partijen zijn van mening dat er meer cliëntondersteuners in Amsterdam noodzakelijk zijn en streven er naar dit de komende jaren gerealiseerd te krijgen. Dit houdt tevens in dat de drie organisaties in totaliteit streven naar een groei in capaciteit.

Collectieve belangenbehartiging

De Straatalliantie is van mening dat de kennis en signalen die uit de individuele cliëntondersteuning naar voren komen hun weg moeten vinden in de collectieve belangenbehartiging. Bij terugkerende vragen en signalen werken we aan dossiers rondom vraagstukken om omvang, oorzaak en structurele oplossing in kaart te brengen. Zo kunnen we niet alleen voor onze eigen bezoekers, maar voor de gehele achterban verbetering van de ondersteuning bereiken.

Aard van de samenwerking

De samenwerking is op de in deze overeenkomst genoemde doelstellingen gericht. Deze samenwerkingsovereenkomst is geen aanzet tot een mogelijke fusie. De drie organisaties hebben ieder hun eigen profiel en specialisaties.

Het Daklozenkantoor

De Straatalliantie streeft naar de realisatie van Het Daklozenkantoor, een plek van waaruit we gezamenlijk cliëntondersteuning aanbieden. Het idee achter Het Daklozenkantoor is toegelicht in bijlage 2. De drie organisaties kampen momenteel ieder met een steeds nijpender wordend ruimtegebrek en zijn van mening dat het delen van een kantoor op verschillende vlakken grote voordelen biedt. Over de organisatievorm van Het Daklozenkantoor zijn nog geen afspraken gemaakt. Dit achten de partijen afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen. Het is de drie partijen duidelijk dat er voor de realisatie van Het Daklozenkantoor op dit moment onvoldoende eigen capaciteit is. De drie partijen pleiten dan ook bij de gemeente om voor de realisatie capaciteit vrij te maken.

Organisatorisch

We zijn samen verantwoordelijkheid voor de samenwerking. Afspraken hierover worden gemaakt tijdens ons minimaal maandelijkse overleg. We spreken samen af wie welke lobby richting derden neemt.

Amsterdam, 14 februari 2019

Ineke Baas, voorzitter Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Carolien de Jong, voorzitter van het bestuur van De Daklozenvakbond

Jochem Westert, voorzitter van het bestuur van Bureau straatjurist


[1] Hierna te noemen: cliëntondersteuning. Er zijn verschillende definities voor cliëntondersteuning en belangenbehartiging. Dit is grotendeels een semantische discussie. We gebruiken in dit document uit praktische overweging de term cliëntondersteuning. De drie organisaties bieden ondersteuning zonder als hulpverlener te willen functioneren. Dit zou primair door de hulpverleningsorganisaties gedaan moeten worden. Wij houden ons bezig met het verspreiden van kennis van en mogelijkheden binnen en rechten op de reguliere hulpverlening en bieden in principe alleen directe hulp wanneer deze anders niet geboden wordt. Wij zien ook collectieve belangenbehartiging als belangrijke taak hierin.

[2] Ook hier geldt dat de term dak- en thuislozen een simplificatie van de doelgroep is.

[3] Bij het gebruik van de term “cliënt” bedoelen we alle mensen die gebruik maken van de diensten van onze organisaties. Dit omvat dus zowel cliënten van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen, als mensen die daar geen cliënt zijn.